Image default
Công nghệ

Phát triển lợi thế cạnh tranh: Giới thiệu và ứng dụng một số các công cụ phân tích phổ biến.

Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng .(Công cụ S.W.O.T) • Đây là phương pháp phân tích nhanh tình trạng hiện tại của địa phương / doanh nghiệp và khả năng tình huống có thể xảy ra trong tương lai gần • Cơ sở cho công tác lập kế hoạch dựa trên khả năng thực tế Biết mình .Công cụ phân tích S.W.O.T Mạnh, Yếu, Cơ hội và những mối đe dọa Hiện tại Tương lai (S) điểm mạnh của… (O) Cơ hội của (W) điểm yếu của … (T) Các mối đe dọa đối thoại…. .Biết người (Công cụ 5 lực lượng) Công cụ phân tích nhanh tình hình thị trường,…

Nội dung : Phát triển lợi thế cạnh tranh: Giới thiệu và ứng dụng một số các công cụ phân tích phổ biến.

  1. Phát triển lợi thế Ph cạnh tranh Giới thiệu và ứng dụng một số các công cụ phân tích phổ biến
  2. Biết mình biết người, Bi trăm trận trăm thắng tr
  3. Biết mình Bi (Công cụ S.W.O.T) • Đây là phương pháp phân tích nhanh tình trạng hiện tại của địa phương / doanh nghiệp và khả năng tình huống có thể xảy ra trong tương lai gần • Cơ sở cho công tác lập kế hoạch dựa trên khả năng thực tế
  4. Công cụ phân tích S.W.O.T Công Mạnh, Yếu, Cơ hội và những mối đe dọa Hiện tại Tương lai (S) điểm mạnh của… (O) Cơ hội của (W) điểm yếu của … (T) Các mối đe dọa đối thoại….
  5. Biết người Bi (Công cụ 5 lực lượng) Công cụ phân tích nhanh tình hình thị trường, các đối tác, tác nhân liên quan và các đối thủ cạnh tranh Cơ sở cho công tác lập kế hoạch tác chiến, tham gia và phát triển thị trường
  6. Một thể thức một hội thảo nhỏ: Phân tích Mô hình 5 lực lượng Các tổ chức hỗ trợ: Khuôn khổ vĩ mô: Điểm mạnh và Những người mới tham gia: Các nguyên tắc+ điểm yếu là gì? Khả năng tham gia? Các quy định Họ là ai? Đối thủ: Khả năng thương lượng Khả năng thương lượng Ai là đối thủ cạnh tranh? của các nhà cung cấp của các khách hàng Có lợi thế cạnh tranh gì? Mối đe dọa của hàng hóa thay thế (những thay đổi mạnh mẽ về công nghệ, thay đổi hành vi)
  7. Trăm trận Tr (Ma trận giao dịch) (Ma tr Ma trËn giao dÞch lμ mét c«ng cô ®¬n gi¶n nh»m ph©n tÝch ho¹t ®éng t−¬ng t¸c gi÷a hai tæ chøc Công cụ phân tích LỢI – HẠI trong quá trình tiến hành giao dịch, liên hệ với các đối tác tác nhân liên quan trong quá trình phát triển kinh tế địa phương
  8. Ma trận giao dich tr Nh÷ng g× lμ….? Lîi Ých Chi phÝ + Rñi ro khi giao dÞch nhiÒu h¬n khi giao dÞch nhiÒu h¬n …®èi víi tæ 1. B¹n sÏ thu ®−îc g× khi giao 2. Chi phÝ cña b¹n cho viÖc giao chøc cña b¹n dÞch nhiÒu h¬n víi c¸c c«ng ty? dÞch nhiÒu h¬n víi c¸c c«ng ty lμ B»ng c¸ch nμo viÖc nμy gióp b¹n bμo nhiªu? ViÖc nμy cã g©y ra ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu cña m×nh? c¸c rñi ro nμo kh«ng?- trong viÖc ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu cña b¹n hay trong c¸c khÝa c¹nh kh¸c n÷a. …®èi víi c¸c 3. C¸c c«ng ty sÏ thu ®−îc g× khi 4. Chi phÝ cña c¸c c«ng ty cho c«ng ty giao dÞch nhiÒu h¬n víi tæ chøc viÖc giao dÞch nhiÒu h¬n víi tæ cña b¹n? B»ng c¸ch nμo viÖc nμy chøc cña b¹n lμ bao nhiªu? ViÖc gióp c«ng ty ®¹t ®−îc c¸c môc nμy cã g©y ra c¸c rñi ro nμo tiªu cña m×nh? kh«ng-trong viÖc ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu cña c«ng ty hay trong c¸c khÝa c¹nh kh¸c n÷a?
  9. Ma trận giao dịch Ma lợi ích và chi phí/rủi ro cuả việc hợp tác giữa C&T Chi phí + rủi ro Lợi ích … đối với C … đối với T
  10. Trăm thắng Tr (Chọn lựa và ứng dụng các công cụ)

Donwload Tài liệu:

Related posts

Nhiệt độ kỷ lục ở Nam Cực

Thanh Nhân

Thuyết Vụ nổ lớn

Thanh Nhân

10 BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ NỀN VĂN MINH MAYA

Thanh Nhân

Leave a Comment